ไทย
97% translated

เอเลคิเบิล (Pokémon GO)

เอเลคิเบิล Pokemon GO

เอเลคิเบิล

#466 (ชินโอ)

Standard game images

เอเลคิเบิล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เอเลคิเบิล, which has the following appearance:

About

"เอเลคิเบิลเพียงตัวเดียวสามารถจายไฟฟาไดเพียงพอสำหรับอาคารทั้งหมดในเมืองใหญไดถึงหนึ่งป"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ช็อคไฟฟา 5 13.3 10
  เตะเลียด 6 10 10
Main move Damage EPS DPS
  หมัดเยือกแข็ง 50 -17.4 26.3
  หมัดสายฟา 45 -18.3 30
  ฟาผา 100 -41.7 50
  ไวลดโวลต 90 -19.2 41.5
  พนไฟ Elite TM 70 -22.7 31.8
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เอเลคิเบิล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc