ไทย
97% translated

โบมันเดอร (Pokémon GO)

โบมันเดอร Pokemon GO

โบมันเดอร

#373 (โฮเอ็น)

โบมันเดอร Raid Guide

โบมันเดอร has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

โบมันเดอร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โบมันเดอร, which has the following appearance:

About

"โบมันเดอรเกิดขึ้นจากความฝนอันแรงกลาและยาวนานที่จะมีปก วากันวาความปรารถนาอันทรงพลังนี้กอใหเกิดการกลายพันธุอยางฉับพลันในเซลลของโปเกมอนทำใหมันงอกปกอันงดงาม"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 12
  เขี้ยวไฟ 12 8.9 13.3
  ดรากอนเทล 15 8.2 16.4
Main move Damage EPS DPS
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 33.3
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 39.4
  หมูดาวตก 150 -27.8 50
  อารมณเดือดพลาน Elite TM 110 -12.8 33.8
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โบมันเดอร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc