ไทย
97% translated

โทโดเซรุกา (Pokémon GO)

โทโดเซรุกา Pokemon GO

โทโดเซรุกา

#365 (โฮเอ็น)

โทโดเซรุกา Raid Guide

โทโดเซรุกา has previously been Raid Boss in Tier 3 and Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

โทโดเซรุกา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โทโดเซรุกา, which has the following appearance:

About

"งาทั้งสองของโทโดเซรุกาเติบโตขึ้นอยางแข็งแรงจนสามารถบดกอนน้ำแข็งไดถึง 10 ตันดวยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ชั้นไขมันที่หนาของโปเกมอนนี้ชวยปกปองตัวของมันจากอุณหภูมิที่ติดลบ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลมหายใจเยือกแข็ง 10 8.9 13.3
  ปนน้ำตก 16 6.7 16
  ผงหิมะ Elite TM 6 15 7.2
Main move Damage EPS DPS
  แผนดินไหว 140 -27.8 38.9
  พายุหิมะ 130 -32.3 50.3
  คลื่นน้ำ 70 -15.6 26.3
  หอกน้ำแข็ง Elite TM 60 -15 32.7
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โทโดเซรุกา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc