ไทย
97% translated

ยูเรเดิล (Pokémon GO)

ยูเรเดิล Pokemon GO

ยูเรเดิล

#346 (โฮเอ็น)

Standard game images

ยูเรเดิล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ยูเรเดิล, which has the following appearance:

About

"ยูเรเดิลตระเวนไปทั่วพื้นมหาสมุทรเพื่อคนหาอาหาร โปเกมอนตัวนี้สามารถยืดคอที่เหมือนกิ่งไมของมันไดอยางอิสระ และจับเหยื่อที่ไมระมัดระวังโดยใชหนวดทั้งแปด"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กรดละลาย 9 10 11.3
  เกาะติด 10 12.7 9.1
  ปนกลเมล็ดพืช 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  ปรับพื้นราบ 80 -14.3 22.9
  ปมหญา 90 -19.2 41.5
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ยูเรเดิล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc