ไทย
97% translated

คูชีท (Pokémon GO)

คูชีท Pokemon GO

คูชีท

#303 (โฮเอ็น)

Evolution

คูชีท currently has no evolutions in Pokémon GO.

คูชีท Raid Guide

คูชีท has previously been Raid Boss in Tier 1, Tier 2, and Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คูชีท - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คูชีท, which has the following appearance:

About

"กรามขนาดใหญของคูชีทนั้นจริง ๆ แลวเปนเขาเหล็กที่แปลงมา ใบหนาที่ดูเชื่องของมันทำหนาที่หลอกศัตรูใหลดการปองกันตัวลง เมื่อศัตรูไมระวังตัว คูชีทก็จะขย้ำดวยกรามของมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 12
  เขี้ยวไฟ 12 8.9 13.3
  ทำใหตกใจ 8 12.7 7.3
  เขี้ยวน้ำแข็ง 12 13.3 8
  สายลมแหงภูตพราย 9 13.4 11.1
Main move Damage EPS DPS
  หนีบ 35 -17.4 18.4
  ไอออนเฮด 60 -26.3 37.9
  คลอเคลีย 90 -17.2 37.2
  โกรวพันช 50 -16.5 25
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คูชีท

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc