ไทย
97% translated

แซนด (Pokémon GO)

แซนด Pokemon GO

แซนด

#27 (คันโต)

แซนด Raid Guide

แซนด has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

แซนด - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แซนด, which has the following appearance:

About

"รางกายของแซนดมีโครงสรางที่สามารถดูดซึมและไมสูญเสียน้ำไปโดยเปลาประโยชน ทำใหมันสามารถอยูรอดไดในทะเลทรายที่แหงแลง มันจะขดตัวกลมเพื่อปกปองตัวมันจากศัตรู"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 10
  ขวน 6 8 12
Main move Damage EPS DPS
  ขุดรู 100 -10.6 25.5
  ผาทลาย 80 -18.5 29.6
  สุสานทรายดูด 60 -8.3 18
  สุสานกำแพงศิลา Elite TM 70 -15.6 21.9
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to แซนด

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc