ไทย
97% translated

บันกิราส (Pokémon GO)

บันกิราส Pokemon GO

บันกิราส

#248 (โจโตะ)

Pokémon type

หิน
ความมืด
Vulnerable to…
ตอสู deals 256% damage.
ดิน deals 160% damage.
แมลง deals 160% damage.
โลหะ deals 160% damage.
น้ำ deals 160% damage.
หญา deals 160% damage.
แฟรี่ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
พิษ deals 63% damage.
ผี deals 63% damage.
ไฟ deals 63% damage.
ความมืด deals 63% damage.
พลังจิต deals 39% damage.

บันกิราส Raid Guide

บันกิราส has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

บันกิราส - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny บันกิราส, which has the following appearance:

About

"บันกิราสนั้นมีพลังอยางทวมทน มันสามารถทำลายภูเขาทั้งลูกเพื่อทำรัง มันจะเดินเตร็ดเตรไปทั่วภูเขาเพื่อมองหาคูตอสูรายใหมที่จะตอสู"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 14.4
  ไอออนเทล 15 6.4 13.6
  ตีตก Elite TM 16 6.7 16
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 33.3
  กัดขย้ำ 70 -10.3 26.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to บันกิราส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc