ไทย
97% translated

สึโบสึโบะ (Pokémon GO)

สึโบสึโบะ Pokemon GO

สึโบสึโบะ

#213 (โจโตะ)

Evolution

สึโบสึโบะ currently has no evolutions in Pokémon GO.

สึโบสึโบะ Raid Guide

สึโบสึโบะ has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

สึโบสึโบะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny สึโบสึโบะ, which has the following appearance:

About

"สึโบสึโบะซอนตัวอยูใตโขดหินอยางเงียบ ๆ ปกปดรางกายอยูภายในเปลือกแข็งและกินผลไมที่มันเก็บสะสมไว เมื่อผลไมผสมกับของเหลวในรางกายจะกลายเปนน้ำผลไม"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  หินผาถลม 12 7.8 16
  การตอตานของแมลง 15 10 12
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  ร็อคบลาสท 50 -15.7 28.6
  ไจโรบอล 80 -15.2 24.2
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to สึโบสึโบะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc