ไทย
97% translated

ฟอเรทอส (Pokémon GO)

ฟอเรทอส Pokemon GO

ฟอเรทอส

#205 (โจโตะ)

ฟอเรทอส Raid Guide

ฟอเรทอส has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ฟอเรทอส - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ฟอเรทอส, which has the following appearance:

About

"ฟอเรทอสซอนตัวอยูในเปลือกที่แข็งราวกับเหล็ก เปลือกจะเปดออกในตอนที่มันจับเหยื่อเทานั้น แตมันก็เปดอยางรวดเร็วจนไมสามารถมองเห็นดานในของเปลือกไดอยูดี"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  แมลงกัด 5 12 12
  การตอตานของแมลง 15 10 12
Main move Damage EPS DPS
  แผนดินไหว 140 -27.8 38.9
  ปดกั้นดวยศิลา 70 -15.6 21.9
  สุสานทรายดูด 60 -8.3 15
  เฮฟวีบอมเบอร 70 -23.8 40
  มิเรอรช็อต 50 -13.8 25
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฟอเรทอส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc