ไทย
97% translated

เด็นริว (Pokémon GO)

เด็นริว Pokemon GO

เด็นริว

#181 (โจโตะ)

Standard game images

เด็นริว - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เด็นริว, which has the following appearance:

About

"เด็นริวสามารถสองแสงที่สวางมากเสียจนมองเห็นไดแมจากในอวกาศ มนุษยในสมัยกอนจึงใชแสงของโปเกมอนนี้เพื่อสงสัญญาณระหวางผูคนที่อยูหางไกล"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ชารจบีม 8 13.6 8.7
  โวลตเชนจ 14 13.1 10.5
Main move Damage EPS DPS
  พาวเวอรเจม 80 -17.2 27.6
  ฟาผา 100 -41.7 50
  โฟกัสบลาสท 140 -28.6 40
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 -27 45.4
  หมัดสายฟา 45 -18.3 30
  คลื่นมังกร Elite TM 90 -13.9 25
  เหวี่ยงกระเด็น 65 -17.4 34.2
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เด็นริว

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc