ไทย
97% translated

ทามะทามะ (Pokémon GO)

ทามะทามะ Pokemon GO

ทามะทามะ

#102 (คันโต)

Pokémon type

หญา
พลังจิต
Vulnerable to…
แมลง deals 256% damage.
บิน deals 160% damage.
พิษ deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำแข็ง deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
ตอสู deals 63% damage.
ดิน deals 63% damage.
น้ำ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
ไฟฟา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.

Standard game images

ทามะทามะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ทามะทามะ, which has the following appearance:

About

"เปนโปเกมอนที่ประกอบดวยไข 6 ใบที่รวมกลุมตัวติดกัน ไขทั้ง 6 ใบดึงดูดเขาหากันและหมุนไปมา เมื่อไรที่รอยราวปรากฏเพิ่มมากขึ้นแสดงวามันใกลจะวิวัฒนาการ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  จิตตานุภาพ 20 9.4 15
  ปนกลเมล็ดพืช 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 -15.7 31.4
  พลังโบราณ 70 -9.4 20
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ทามะทามะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc