ไทย
97% translated

เครเบส (Pokémon GO)

เครเบส Pokemon GO

เครเบส

#713 (คาลอส)

Standard game images

About

"รางกายที่เย็นจัดจนแข็งตัว มีความแข็งเทียบเทา เหล็กกลา มักเคลื่อนที่ไปพรอมกับบดขยี้สิ่งที่ขวางทาง ดวยรางกายขนาดมหึมา"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เครเบส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc