ไทย
97% translated

ฟลายกอน (Pokémon GO)

ฟลายกอน Pokemon GO

ฟลายกอน

#330 (โฮเอ็น)

Standard game images

ฟลายกอน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ฟลายกอน, which has the following appearance:

About

"ฟลายกอนไดรับฉายาวา “ภูตแหงทะเลทราย” เนื่องจากการกระพือปกของมันทำใหเกิดเมฆทราย โปเกมอนนี้จะถูกหอหุมดวยพายุทรายเสมอในขณะที่บิน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 10
  ดรากอนเทล 15 8.2 16.4
Main move Damage EPS DPS
  แผนดินไหว 140 -27.8 46.7
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 43.5
  ดรากอนคลอว 50 -19.4 35.3
  พลังปฐพี Elite TM 100 -13.9 33.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฟลายกอน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc