ไทย
97% translated

มัสสึกุมะ - Galarian (Pokémon GO)

มัสสึกุมะ Pokemon GO

มัสสึกุมะ - Galarian

#264 (โฮเอ็น)

Standard game images

มัสสึกุมะ - Galarian - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny มัสสึกุมะ - Galarian, which has the following appearance:

About

"มัสสึกุมะจะวิ่งดวยความเร็วเต็มที่และเปนเสนตรงอยูเสมอ หากเจอกับสิ่งกีดขวางมันจะเลี้ยวหลบเปนมุมฉาก จะทาทายอยางมากหากเจอกับถนนที่เปนทางโคง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลิ้นเลีย 5 12 10
  บารกเอาต 12 12.7 13.1
  ชาโดวคลอว Legacy 9 8.6 12.9
  พุงเขาชน Legacy 5 10 12
Main move Damage EPS DPS
  ขุดรู 100 -10.6 21.3
  ดัสทชูท 130 -32.3 41.9
  ทิ้งตัวทับ 50 -17.4 31.6
  ฟาผา Legacy 100 -41.7 41.7
  ปมหญา Legacy 90 -19.2 34.6

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to มัสสึกุมะ - Galarian

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc