ไทย
97% translated

แกรนบูล (Pokémon GO)

แกรนบูล Pokemon GO

แกรนบูล

#210 (โจโตะ)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the บูล family. แกรนบูล evolves from บูล which costs 50 Candy.

แกรนบูล Raid Guide

แกรนบูล has previously been Raid Boss in Tier 3 and Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

แกรนบูล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แกรนบูล, which has the following appearance:

About

"แกรนบูลมีกรามลางที่พัฒนาการมาเปนอยางดี เขี้ยวอันมหึมานั้นมีน้ำหนักมากทำใหมันตองเอนหลังเพื่อความสมดุล มันจะไมกัดอยางไมเลือกหนาเวนแตจะตกใจ"

All counter Pokémon

Most vulnerable to แกรนบูล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc