ไทย
97% translated

คาบูท็อปส (Pokémon GO)

คาบูท็อปส Pokemon GO

คาบูท็อปส

#141 (คันโต)

คาบูท็อปส Raid Guide

คาบูท็อปส has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คาบูท็อปส - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คาบูท็อปส, which has the following appearance:

About

"ในอดีตกาลคาบูท็อปสวายน้ำเพื่อลาเหยื่อใตทะเล หลักฐานชี้วามันวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ำไปเปนอาศัยอยูบนบกอยางชัดเจน จากการเปลี่ยนแปลงของเหงือกและขาของมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 8.3
  ถลมหิน 15 7.7 11.5
  ปนน้ำตก 16 6.7 16
  ตัดตอเนื่อง Elite TM 3 15 7.5
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  พลังโบราณ 70 -9.4 24
  คลื่นน้ำ 70 -15.6 26.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คาบูท็อปส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc