ไทย
97% translated

ออมสตาร (Pokémon GO)

ออมสตาร Pokemon GO

ออมสตาร

#139 (คันโต)

ออมสตาร Raid Guide

ออมสตาร has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ออมสตาร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ออมสตาร, which has the following appearance:

About

"ออมสตารใชหนวดของมันในการจับเหยื่อ เชื่อกันวาสาเหตุที่มันสูญพันธุเปนเพราะเปลือกของมันโตขึ้นจนหนักเกินไปทำใหมันขยับไดชาและยืดยาด"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 8.3
  ปนฉีดน้ำ 5 10 12
  หินผาถลม Elite TM 12 7.8 16
Main move Damage EPS DPS
  พลังโบราณ 70 -9.4 24
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  ร็อคบลาสท 50 -15.7 28.6
  ผาทลาย Elite TM 80 -18.5 35.6
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ออมสตาร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc