ไทย
97% translated

ไซดอน (Pokémon GO)

ไซดอน Pokemon GO

ไซดอน

#112 (คันโต)

ไซดอน Raid Guide

ไซดอน has previously been Raid Boss in Tier 3 and Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny ไซดอน, which has the following appearance:

About

"เขาของไซดอนบดไดแมกระทั่งเพชร แคการกวาดหางเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำใหตึกโคนลงมาได หนังของมันเหนียวอยางที่สุดแมกระทั่งปนใหญก็ไมสามารถฝากรอยขีดขวนไวได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  สาดโคลน 18 8.6 15.4
  ถลมหิน 15 7.7 11.5
Main move Damage EPS DPS
  แผนดินไหว 140 -27.8 46.7
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  โตคลื่น 65 -29.4 38.2
  เมกาฮอรน Elite TM 110 -45.5 50
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ไซดอน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc