ไทย
97% translated

โกสท (Pokémon GO)

โกสท Pokemon GO

โกสท

#93 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the โกส family. โกสท evolves from โกส which costs 25 Candy, and evolves into เก็งกา which costs 100 Candy.

Evolving Mega เก็งกา costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.

Evolving Mega เก็งกา costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.

โกสท Raid Guide

โกสท has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

โกสท - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โกสท, which has the following appearance:

About

"โกสทเปนโปเกมอนที่อันตราย หากพบมันกวักมือเรียกในความมืด หามตามมันไปเด็ดขาด มันจะเลียคุณดวยลิ้นของมันและขโมยชีวิตของคุณไป"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ชาโดวคลอว 9 8.6 15.4
  ลิ้นเลีย Elite TM 5 12 12
  ทำใหตกใจ 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  ชาโดวบอล 100 -16.7 40
  คลื่นชั่วราย 80 -16.7 26.7
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 41.7
  ชาโดวพันช 40 -19.4 28.2
  หมัดเยือกแข็ง 50 -17.4 26.3

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โกสท

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc