ไทย
97% translated

คาโมเนกิ (Pokémon GO)

คาโมเนกิ Pokemon GO

คาโมเนกิ

#83 (คันโต)

Where to find คาโมเนกิ

คาโมเนกิ will only normally appear in the wild in Asia.

Map for คาโมเนกิ in Pokémon GO View map »

Standard game images

คาโมเนกิ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คาโมเนกิ, which has the following appearance:

About

"กานตนหอมที่ถืออยู ดูเหมือนวาจะมีทั้งของที่ดีและ ไมดีอยู บางครั้งคาโมเนกิจึงตอสูกันเองเพื่อแยง อันที่ดีกวา"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ตัดตอเนื่อง 3 15 7.5
  แอรสแลช 14 8.3 14
  ตัด Elite TM 5 10 12
Main move Damage EPS DPS
  คมมีดบูมเมอแรง 55 -13.8 27.5
  ลีฟเบลด 70 -13.8 29.2
  แอรคัตเตอร 60 -18.5 26.7
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คาโมเนกิ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc