ไทย
97% translated

นาเก็ทซึเกะซารุ (Pokémon GO)

นาเก็ทซึเกะซารุ Pokemon GO

นาเก็ทซึเกะซารุ

#766 (อโลลา)

Evolution

นาเก็ทซึเกะซารุ currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

About

"ผลไมเปนทั้งอาวุธและอาหารหลัก ตัวที่ขวางผลไมไปได ไกลที่สุดในฝูงจะไดเปนหัวหนา"

All counter Pokémon

Most vulnerable to นาเก็ทซึเกะซารุ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc