ไทย
97% translated

มาเค็นคานิ (Pokémon GO)

มาเค็นคานิ Pokemon GO

มาเค็นคานิ

#739 (อโลลา)

Standard game images

About

"เคยปนนัชชี เพราะเขาใจผิดวาเปนตนมะพราว จากนั้นก็โดนนัชชีโกรธจนถูกสะบัดตกลงและถูกเหยียบ"

All counter Pokémon

Most vulnerable to มาเค็นคานิ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc