ไทย
97% translated

ลิซารโดะ (Pokémon GO)

ลิซารโดะ Pokemon GO

ลิซารโดะ

#5 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the ฮิโตคาเงะ family. ลิซารโดะ evolves from ฮิโตคาเงะ which costs 25 Candy, and evolves into ลิซารดอน which costs 100 Candy.

Evolving Mega ลิซารดอน X costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.

Evolving Mega ลิซารดอน Y costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.

ลิซารโดะ Raid Guide

ลิซารโดะ has previously been Raid Boss in Tier 1 and Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ลิซารโดะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ลิซารโดะ, which has the following appearance:

About

"ลิซารโดะมักจะเลนงานศัตรูอยางไมยั้งมือดวยเล็บอันแหลมคม และเมื่อพบกับศัตรูที่แข็งแกรง มันจะยิ่งกาวราวและเปลวไฟที่หางจะลุกเปนสีขาวแกมน้ำเงิน"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ลิซารโดะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc