ไทย
97% translated

เร็คควอซา (Pokémon GO)

เร็คควอซา Pokemon GO

เร็คควอซา

#384 (โฮเอ็น)

Evolution

เร็คควอซา currently has no evolutions in Pokémon GO.

เร็คควอซา Raid Guide

เร็คควอซา has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เร็คควอซา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เร็คควอซา, which has the following appearance:

About

"กลาวกันวาเร็คควอซามีชีวิตอยูมาหลายรอยลานป ตำนานยังเลาถึงการที่มันเปนผูสงบศึกระหวางไคออกาและกราดอนอีกดวย"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ดรากอนเทล 15 8.2 16.4
  แอรสแลช 14 8.3 14
Main move Damage EPS DPS
  คมมีดบูมเมอแรง 55 -13.8 27.5
  พลังโบราณ 70 -9.4 20
  อารมณเดือดพลาน 110 -12.8 33.8
  ลมพายุ Elite TM 110 -37 48.9
  ไวดเบรกเกอร Elite TM 35 -41.3 52.5

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เร็คควอซา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc