ไทย
97% translated

โทรพิอุส (Pokémon GO)

โทรพิอุส Pokemon GO

โทรพิอุส

#357 (โฮเอ็น)

Evolution

โทรพิอุส currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

โทรพิอุส - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โทรพิอุส, which has the following appearance:

About

"พวงของผลไมที่คอของโทรพิอุสนั้นเปนที่นิยมในหมูเด็ก ๆ โปเกมอนนี้ชื่นชอบผลไมและกินมันอยางตอเนื่อง อยางที่เห็นวาความรักที่มีตอผลไมนั้นทำใหมีผลไมเจริญเติบโตบนตัวของมัน"

All counter Pokémon

Most vulnerable to โทรพิอุส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc