ไทย
97% translated

ยามิรามิ - Costume 2020 (Pokémon GO)

ยามิรามิ Pokemon GO

ยามิรามิ - Costume 2020

#302 (โฮเอ็น)

Evolution

ยามิรามิ (Costume 2020) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

ยามิรามิ - Costume 2020 - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ยามิรามิ - Costume 2020, which has the following appearance:

About

"ยามิรามิอาศัยอยูอยางเงียบสงบในสวนลึกของถ้ำ เปนที่หวาดกลัว เพราะเชื่อวามันจะขโมยวิญญาณของ ผูคนไปในยามที่ดวงตาของมันสองสวางอยางนาขนลุก ทามกลางความมืดมิด"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ยามิรามิ - Costume 2020

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc