ไทย
97% translated

เซอไนท (Pokémon GO)

เซอไนท Pokemon GO

เซอไนท

#282 (โฮเอ็น)

Standard game images

เซอไนท - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เซอไนท, which has the following appearance:

About

"เซอไนทมีความสามารถในการอานอนาคตได หากรูสึกไดถึงอันตรายที่จะเกิดตอเทรนเนอรโปเกมอนตัวนี้จะปลดปลอยพลังจิตออกมาอยางเต็มกำลัง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  จิตตานุภาพ 20 9.4 15
  ชารจบีม 8 13.6 7.3
  ออดออน 20 7.3 16
Main move Damage EPS DPS
  ชาโดวบอล 100 -16.7 33.3
  เมจิคัลไชน 100 -14.3 34.3
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  ซิงโครนอยซ Elite TM 80 -19.2 36.9
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เซอไนท

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc