ไทย
97% translated

ฮาคุริว (Pokémon GO)

ฮาคุริว Pokemon GO

ฮาคุริว

#148 (คันโต)

Standard game images

ฮาคุริว - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ฮาคุริว, which has the following appearance:

About

"ฮาคุริวสะสมพลังงานมหาศาลไวภายในตัวของมัน วากันวามันสามารถควบคุมสภาพอากาศในบริเวณรอบ ๆ ไดดวยการปลอยพลังงานจากลูกแกวที่คอและหางของมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลมหายใจมังกร 6 8 14.4
  ไอออนเทล 15 6.4 13.6
Main move Damage EPS DPS
  รัด 60 -11.4 20.7
  อควาเทล 50 -17.4 26.3
  คลื่นมังกร 90 -13.9 30
  ทิ้งตัวทับ 50 -17.4 26.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฮาคุริว

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc