ไทย
97% translated

ไฟเยอร (Pokémon GO)

ไฟเยอร Pokemon GO

ไฟเยอร

#146 (คันโต)

Evolution

ไฟเยอร currently has no evolutions in Pokémon GO.

ไฟเยอร Raid Guide

ไฟเยอร has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ไฟเยอร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ไฟเยอร, which has the following appearance:

About

"ไฟเยอรเปนโปเกมอนในตำนานที่สามารถควบคุมไฟได วากันวาหากมันไดรับบาดเจ็บมันจะจุมตัวลงในแมกมาในภูเขาไฟเพื่อรักษาบาดแผล"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  โจมตีดวยปก 8 11.3 12
  วงลอไฟ 14 9.1 15.3
Main move Damage EPS DPS
  คลื่นความรอน 95 -33.3 38
  พลังโบราณ 70 -9.4 20
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 40
  โอเวอรฮีท 160 -25 48
  ก็อดเบิรด Elite TM 80 -25 48
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ไฟเยอร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc