ไทย
97% translated

มอนจารา (Pokémon GO)

มอนจารา Pokemon GO

มอนจารา

#114 (คันโต)

มอนจารา Raid Guide

มอนจารา has previously been Raid Boss in Tier 2 and Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

มอนจารา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny มอนจารา, which has the following appearance:

About

"เถาวัลยของมอนจาราจะหลุดออกอยางงายดายเมื่อมันถูกจับตัวเพื่อใหมันหนีไดอยางรวดเร็วโดยไมเจ็บตัว เถาวัลยที่หลุดไปจะงอกขึ้นมาใหมในวันถัดไป"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  แสเถาวัลย 7 10 14
  เกาะติด 10 12.7 9.1
Main move Damage EPS DPS
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 34.8
  โซลารบีม 180 -20.4 44.1
  ปมหญา 90 -19.2 41.5
  พาวเวอรวิป Elite TM 90 -19.2 41.5
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to มอนจารา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc