ไทย
97% translated

เบ็ทเบเตอร - Alola Form (Pokémon GO)

เบ็ทเบเตอร Pokemon GO

เบ็ทเบเตอร - Alola Form

#88 (คันโต)

เบ็ทเบเตอร (Alola Form) Raid Guide

เบ็ทเบเตอร - Alola Form has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เบ็ทเบเตอร - Alola Form - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เบ็ทเบเตอร - Alola Form, which has the following appearance:

About

"รางกายที่เหนียวหนืดเหมือนโคลนของเบ็ทเบเตอรสามารถลอดผานชองวางใด ๆ ก็ตามไดไมวาจะเล็กเพียงใด มันมักจะเขาไปในทอระบายน้ำเพื่อดื่มกินน้ำที่เนาเสีย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เบ็ทเบเตอร - Alola Form

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc