ไทย
97% translated

อิชิเฮนจิน (Pokémon GO)

อิชิเฮนจิน Pokemon GO

อิชิเฮนจิน

#874 (กาลาร)

Evolution

อิชิเฮนจิน currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

About

"ใชชีวิตดวยการยืนในทุงหญากวางใหญ มองตะวัน คลอย ถนัดทาตอสูเตะที่รุนแรง"

All counter Pokémon

Most vulnerable to อิชิเฮนจิน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc