ไทย
97% translated

โกโกท (Pokémon GO)

โกโกท Pokemon GO

โกโกท

#673 (คาลอส)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the เมเคิล family. โกโกท evolves from เมเคิล which costs 50 Candy.

Standard game images

โกโกท - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โกโกท, which has the following appearance:

About

"เพราะรับรูความรูสึกของโปเกมอนเทรนเนอรได ขนาดแคมือที่จับเขาที่ใหความรูสึกไมเหมือนกัน ในแตละครั้งก็สามารถรับรูถึงความตางนั้นได จึงวิ่งไปดวยกันอยางสมัครสมานสามัคคี"

All counter Pokémon

Most vulnerable to โกโกท

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc