ไทย
97% translated

แชนเดลา (Pokémon GO)

แชนเดลา Pokemon GO

แชนเดลา

#609 (อิชชู)

Pokémon type

ผี
ไฟ
Vulnerable to…
ดิน deals 160% damage.
หิน deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
น้ำ deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
พิษ deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
ไฟ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
ปกติ deals 39% damage.
ตอสู deals 39% damage.
แมลง deals 39% damage.

Standard game images

แชนเดลา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แชนเดลา, which has the following appearance:

About

"วิญญาณที่ถูกเผาไหมดวยเปลวไฟแหงลางรายจะไรซึ่งที่ไปและรอนเรอยูบนโลกไปตลอดกาล"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คำสาป 10 13.3 10
  วงลอไฟ 14 9.1 15.3
  เผาใหเปนเถาถาน 29 8.7 15.1
Main move Damage EPS DPS
  ชาโดวบอล 100 -16.7 40
  โอเวอรฮีท 160 -25 48
  เอนเนอรจี้บอล 90 -12.8 23.1
  ไนโตรชารจ 70 -8.7 22.1
  โพลเตอรไกสท Elite TM 140 -27.8 46.7

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to แชนเดลา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc