ไทย
97% translated

แมนคี (Pokémon GO)

แมนคี Pokemon GO

แมนคี

#56 (คันโต)

แมนคี Raid Guide

แมนคี has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

แมนคี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แมนคี, which has the following appearance:

About

"เมื่อใดที่แมนคีเริ่มจะตัวสั่นและหายใจรุนแรง เปนที่แนชัดวามันกำลังเริ่มโกรธ อยางไรก็ตามความโกรธของมันก็พุงสูงลิ่วแทบจะในทันที จึงเปนไปไมไดเลยที่จะหนีจากความโกรธเกรี้ยวของมันได"

All counter Pokémon

Most vulnerable to แมนคี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc