ไทย
97% translated

เปอรเซียน - Alola Form (Pokémon GO)

เปอรเซียน Pokemon GO

เปอรเซียน - Alola Form

#53 (คันโต)

Standard game images

เปอรเซียน - Alola Form - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เปอรเซียน - Alola Form, which has the following appearance:

About

"เปอรเซียนมีหนวดเสนหนา 6 เสนที่ทำใหมันดูฉลาด หนวดของมันรับรูไดถึงการเคลื่อนไหวของอากาศทำใหรูไดถึงสิ่งที่อยูรอบตัว มันจะเชื่องมากเมื่อถูกจับที่หนวด"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เปอรเซียน - Alola Form

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc