ไทย
97% translated

เนียส - Galarian (Pokémon GO)

เนียส Pokemon GO

เนียส - Galarian

#52 (คันโต)

Pokémon type

โลหะ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
ดิน deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
พิษ deals 39% damage.

Standard game images

เนียส - Galarian - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เนียส - Galarian, which has the following appearance:

About

"เนียสซอนกรงเล็บอันแหลมคมไวในอุงมือเพื่อที่มันจะสามารถยองเบาไดอยางไมทิ้งรองรอย ดวยเหตุผลบางอยางโปเกมอนนี้ชื่นชอบเหรียญที่สองแสงเปนประกาย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เนียส - Galarian

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc