ไทย
97% translated

ไคออกา - Evolution Primal (Pokémon GO)

ไคออกา Pokemon GO

ไคออกา - Evolution Primal

#382 (โฮเอ็น)

Best moveset (ไคออกา - Evolution Primal)

This Pokémon's movesets have not yet been discovered.

Standard game images

About

"ดวยกระบวนการคืนสูตนกำเนิดและพลังเต็มพิกัดของธรรมชาติ จะทำใหมันกลับสูรางที่แทจริง มันสามารถเรียกพายุที่ทำใหระดับน้ำทะเลสูงขึ้นได"

IV

calc