ไทย
97% translated

เรจิร็อก (Pokémon GO)

เรจิร็อก Pokemon GO

เรจิร็อก

#377 (โฮเอ็น)

Evolution

เรจิร็อก currently has no evolutions in Pokémon GO.

เรจิร็อก Raid Guide

เรจิร็อก has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เรจิร็อก - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เรจิร็อก, which has the following appearance:

About

"เรจิร็อกถูกปดผนึกไวโดยผูคนเมื่อนานมาแลว หากรางกายของโปเกมอนนี้ไดรับความเสียหายในการตอสูวากันวามันจะคนหาหินที่เหมาะสมเพื่อซอมแซมตัวเอง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  หินผาถลม 12 7.8 16
  ถลมหิน 15 7.7 11.5
  ล็อคออน 1 20 3.3
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  โฟกัสบลาสท 140 -28.6 40
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 -27 37.8
  แผนดินไหว Elite TM 140 -27.8 38.9

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เรจิร็อก

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc