ไทย
97% translated

พัทชีล (Pokémon GO)

พัทชีล Pokemon GO

พัทชีล

#327 (โฮเอ็น)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Evolution

พัทชีล currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

พัทชีล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny พัทชีล, which has the following appearance:

About

"กลาวกันวาพัทชีลทั้งหมดที่มีอยูบนโลกตางก็มีตำแหนงลวดลายเฉพาะตัว การเดินที่โอนเอนเหมือนจะลมของโปเกมอนตัวนี้ทำใหดูเหมือนมันกำลังเตนอยู"

All counter Pokémon

Most vulnerable to พัทชีล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc