ไทย
97% translated

เวลโอ (Pokémon GO)

เวลโอ Pokemon GO

เวลโอ

#321 (โฮเอ็น)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the เวลโกะ family. เวลโอ evolves from เวลโกะ which costs 400 Candy.

Standard game images

เวลโอ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เวลโอ, which has the following appearance:

About

"เวลโอเปนโปเกมอนที่มีขนาดใหญที่สุดในจำนวนโปเกมอนที่ระบุไดทั้งหมดจนถึงปจจุบัน โปเกมอนยักษตัวนี้แหวกวายในทะเลที่กวางใหญ และกินอาหารจำนวนมหาศาลในครั้งเดียวดวยปากอันใหญโต"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เวลโอ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc