ไทย
97% translated

โกเนียวเนียว (Pokémon GO)

โกเนียวเนียว Pokemon GO

โกเนียวเนียว

#293 (โฮเอ็น)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Standard game images

โกเนียวเนียว - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โกเนียวเนียว, which has the following appearance:

About

"โดยปกติแลวเสียงของโกเนียวเนียวจะเงียบมาก เปนเสียงที่แทบจะไมไดยินแมวาจะตั้งใจฟงใกล ๆ แตหากโปเกมอนนี้รูสึกถึงอันตรายมันจะเริ่มรองดวยเสียงที่ดังจนแสบแกวหู"

All counter Pokémon

Most vulnerable to โกเนียวเนียว

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc