ไทย
97% translated

เค็คคิง (Pokémon GO)

เค็คคิง Pokemon GO

เค็คคิง

#289 (โฮเอ็น)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Standard game images

เค็คคิง - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เค็คคิง, which has the following appearance:

About

"เค็คคิงใชเวลาทั้งวันในการนอนและเอกเขนก มันจะกินหญาที่ขึ้นอยูในระยะที่เอื้อมถึง ถามันกินหญาทั้งหมดที่มันสามารถเอื้อมถึงไดแลว มันจะยายไปยังจุดอื่นอยางไมเต็มใจ"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เค็คคิง

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc