ไทย
97% translated

เทปโปโอ (Pokémon GO)

เทปโปโอ Pokemon GO

เทปโปโอ

#223 (โจโตะ)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the เทปโปโอ family. เทปโปโอ evolves into ออคตัน which costs 50 Candy.

Standard game images

เทปโปโอ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เทปโปโอ, which has the following appearance:

About

"เทปโปโอสามารถดูดน้ำแลวพนออกไปดวยความเร็วสูงโดยใชกลามเนื้อหนาทองของมันเพื่อยิงเหยื่อที่บินอยูได เมื่อใกลจะวิวัฒนาการมันจะออกเดินทางลองไปตามกระแสน้ำในแมน้ำ"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เทปโปโอ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc