ไทย
97% translated

ป (Pokémon GO)

ป Pokemon GO

ป

#173 (โจโตะ)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the ปปป family. ป evolves into ปปป which costs 25 Candy, which then evolves into ปคซี costing 50 Candy.

Standard game images

ป - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ป, which has the following appearance:

About

"ในคืนที่มีดาวตกมากมาย จะเห็นพวกปออกมาเตนรำเปนวงกลม พวกมันจะเตนตลอดทั้งคืนและหยุดเมื่อรุงอรุณมาเยือนและดับกระหายดวยน้ำคางยามเชา"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ป

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc