ไทย
97% translated

บารเรียด (Pokémon GO)

บารเรียด Pokemon GO

บารเรียด

#122 (คันโต)

Where to find บารเรียด

บารเรียด will only normally appear in the wild in Europe.

Map for บารเรียด in Pokémon GO View map »

Standard game images

บารเรียด - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny บารเรียด, which has the following appearance:

About

"บารเรียดเปนเจาแหงละครใบ ทาทางและการเคลื่อนไหวของมันสามารถโนมนาวผูชมใหสัมผัสไดถึงสิ่งที่มองไมเห็นราวกับมีอยูจริง และเมื่อผูชมไดเชื่อไปแลวสิ่งที่มองไมเห็นนั้นก็จะมีอยูจริง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 9.1 13.1
  จิตตานุภาพ 20 9.4 15
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงพลังจิต 70 -15.6 26.3
  ชาโดวบอล 100 -16.7 33.3
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to บารเรียด

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc