ไทย
97% translated

เรจิเอเลคิ (Pokémon GO)

เรจิเอเลคิ Pokemon GO

เรจิเอเลคิ

#894 (กาลาร์)

Evolution

เรจิเอเลคิ currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

About

"เปนกอนพลังงานไฟฟา วากันวาหากถอดวงแหวนบน รางกายออกแลวพลังที่เก็บซอนไวจะไดรับการปลดปลอย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เรจิเอเลคิ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc