ไทย
97% translated

ดาคุมะ (Pokémon GO)

ดาคุมะ Pokemon GO

ดาคุมะ

#891 (กาลาร)

Standard game images

About

"หมั่นฝกฝนอยางเขมงวดเพื่อขัดเกลาทักษะทาตอสู รูปรางหลังวิวัฒนาการจะเปลี่ยนไปขึ้นอยูกับทาตอสู ที่ตนฝกมา"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ดาคุมะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc