ไทย
97% translated

โดรอนจิ (Pokémon GO)

โดรอนจิ Pokemon GO

โดรอนจิ

#886 (กาลาร์)

Standard game images

About

"ความเร็วในการบินที่ 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตอสู รวมกับโดราเมชิยะและชวยเหลือจนวิวัฒนาการ ไดอยางปลอดภัย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to โดรอนจิ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc