ไทย
97% translated

แลนโดลอส - Therian (Pokémon GO)

แลนโดลอส Pokemon GO

แลนโดลอส - Therian

#645 (อิชชู)

Evolution

แลนโดลอส (Therian) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

แลนโดลอส - Therian - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แลนโดลอส - Therian, which has the following appearance:

About

"มันสรางพลังงานขึ้นจากจากพลังแหงสายฟาและลมเปนสารอาหารใหแกดิน และทำใหดินอุดมสมบูรณ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 10
  สัมผัสพิเศษ 12 10.9 10.9
  หินผาถลม Legacy 12 7.8 13.3
Main move Damage EPS DPS
  แผนดินไหว 140 -27.8 46.7
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 43.5
  ปรับพื้นราบ 80 -14.3 27.4
  พลังสุดขีด 85 -16.7 28.3
  ผาทลาย Legacy 80 -18.5 29.6
  โฟกัสบลาสท Legacy 140 -28.6 40
  อารมณเดือดพลาน Legacy 110 -12.8 28.2
  พลังปฐพี Legacy 100 -13.9 33.3

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to แลนโดลอส - Therian

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc